న్యూస్

హై-స్పీడ్ బేరింగ్లు

2019-03-21

హై-స్పీడ్ బేరింగ్స్లో అధిక వేగం కలిగిన రైలు రవాణా, అధిక వేగం, రేడియల్ లోడ్ మరియు ధరించే నిరోధకత, సాధారణంగా EMU లో గంటకు 160 కిలోమీటర్ల అధిక ఇనుప మోసేపై బేరింగ్లు.

Although the country has been able to produce with independent intellectual property rights EMU high-speed railway vehicles, but is still applied in domestic production of high speed railway bearings in the blank. Currently the EMU imported bearings bearings are all used. Therefore it is imperative to vigorously develop a high speed railway bearings localization is.